Học tập – Nghiên cứu

Học tập và nghiên cứu là hai nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất đối với mọi đoàn viên thanh niên trong trường đại học. Thực hiện nhiệm vụ của người đồng hành, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn luôn sát cánh cùng sinh viên và cán bộ trẻ trong mọi hoạt động về chuyên môn. Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động tư vấn – hỗ trợ sinh viên về phương pháp học tập và kỹ năng nghiên cứu, khuyến khích và trao giải thưởng riêng cho sinh viên có nghiên cứu về tuổi trẻ; tập hợp và kết nối các cán bộ trẻ, góp phần tạo ra diễn đàn trao đổi học thuật giữa những nhà nghiên cứu trẻ, từng bước gây dựng không gian học thuật nhân văn và thực hiện mục tiêu xây dựng đại học nghiên cứu.

Học chế tín chỉ vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Nhà trường: tiếp nối bề dầy truyền thống về nghiên cứu và sáng tạo tri thức khoa học xã hội và nhân văn 70 năm qua, tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn – hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực, phẩm chất và phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, hướng tới xây dựng và khẳng định chất lượng và vị thế của khoa học xã hội và nhân văn trẻ trong cộng đồng.